Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin IPF UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin IPF UJ; Plan IPF

Kraków, 19 lutego 2020

Regulamin IPF - pdf

Plan I Pracowni Fizycznej (IPF) - pdf.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem odbywania zajęć w I Pracowni Fizycznej jest zapisanie się na zajęcia w systemie USOS oraz potwierdzenie własnoręcznym podpisem  o zapoznaniu się z przepisami BHP.

§2

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Studenci odbywający zajęcia w I PF są podzieleni na grupy.
 2. Każda grupa posiada swojego opiekuna-tutora.
 3. Tematy ćwiczeń wyznaczane są w tygodniu poprzedzającym wykonanie ćwiczenia.
 4. Liczba ćwiczeń podawana jest studentom do wiadomości na spotkaniu organizacyjnym
 5. Studenci mają do dyspozycji dwa dodatkowe terminy, w których mogą wykonać niezaliczone ćwiczenia.
 6. Ćwiczenia wykonywane są indywidualnie zgodnie z planem pracy przedyskutowanym z asystentem.
 7. O potrzebie przerwania ćwiczenia lub opuszczenia stanowiska pomiarowego student zobowiązany jest powiadomić asystenta. 
 8. Wierzchnią odzież oraz duże teczki, torby i plecaki należy pozostawiać w szatni Instytutu Fizyki UJ.

§3

WYKONYWANIE ĆWICZEŃ

           

 1. W czasie pracy należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP     obowiązujących w IPF.
 2. Włączanie urządzeń elektrycznych i samodzielnie zbudowanych obwodów do źródeł zasilania następuje wyłącznie za zgodą prowadzącego.
 3. Warunkiem dopuszczenia do wykonywania eksperymentu jest zaliczenie kolokwium wstępnego.
 4. Student zobowiązany jest znać lub posiadać na piśmie szczegółowy plan wykonywania ćwiczenia i dokładny schemat układu pomiarowego.

 

 1. Studenci zobowiązani są do posiadania zeszytu laboratoryjnego, w którym prowadzone są protokoły pomiarowe ze wszystkich ćwiczeń; w przypadku studentów kierunków wykonujących nie więcej niż 6 ćwiczeń, protokół pomiarowy można sporządzać na podpisanej kartce.

 

 1.  Przebieg wykonywania ćwiczenia:
 1.  zestawienie układu doświadczalnego według przedyskutowanego z prowadzącym schematu,
 2.  uzyskanie akceptacji prowadzącego na rozpoczęcie eksperymentu,
 3.  przeprowadzenie pomiarów - w czasie pracy należy szczegółowo i starannie  prowadzić protokół pomiarowy,
 4.  po zakończeniu pomiarów należy powiadomić prowadzącego o zakończeniu pracy i uzyskać jego podpis na protokole pomiarowym,
 5.  po każdych zajęciach student zobowiązany jest uporządkować stanowisko pracy i oddać wypożyczone przyrządy.

    5.  Wszelkie problemy powstające w trakcie wykonywania eksperymentów                 należy na bieżąco konsultować z prowadzącym.

                           

§4 

OCENIANIE I ZALICZANIE ĆWICZEŃ

 1.  Każdy student zobowiązany jest do samodzielnego, autorskiego przygotowania sprawozdania. Dotyczy to zarówno części wstępnej jak i opracowania wyników. Samodzielne wykonanie i opracowanie ćwiczenia jest podstawowym warunkiem jego zaliczenia.
 2.         Warunkiem koniecznym zaliczenia ćwiczenia jest oddanie w terminie samodzielnie opracowanego sprawozdania, na które składają się:
  1. część wstępna licząca maksymalnie 2 strony i zawierająca:
 • określenie celu ćwiczenia,
 • opis metody pomiarowej,
 • krótki opis badanych zjawisk (oraz używanych wzorów) zgodnie
             z wymogami prowadzącego.

 

 1. schemat układu pomiarowego
 2. kopia (lub oryginał) protokołu pomiarowego z widocznym podpisem         prowadzącego
 3. opracowanie wyników, zawierające wszystkie niezbędne obliczenia         i wykresy, pełną analizę niepewności pomiarowych oraz dyskusję         otrzymanych rezultatów.
 1.          Sprawozdania niekompletne lub zawierające błędy mogą zostać zwrócone do poprawy. Oceniający zaznacza przez podkreślenie lub komentuje kwestionowane fragmenty. Poprawę sprawozdania student sporządza w formie aneksu do pierwotnej wersji, tj. sprawozdanie oddawane do oceny po poprawie składa się z wersji pierwotnej i dodatku, zawierającego tylko odniesienia do kwestionowanych fragmentów. Poprawy drobne mogą być wykonane wprost na sprawozdaniu, z jednoznacznym i czytelnym zaznaczeniem, że zostały dopisane w ramach wykonywania poprawy.
 2.         Przy ocenie ćwiczenia bierze się pod uwagę stopień przygotowania do ćwiczenia, pracę eksperymentalną, notatki w protokole pomiarowym oraz sprawozdanie.
 3.         Student przedstawia sprawozdanie do oceny w czasie najbliższych zajęć, na których jest obecny. Opóźnienie oddania sprawozdania powoduje obniżenie oceny końcowej tego ćwiczenia o 0.5 punktu za każdy tydzień zwłoki. W 3-cim tygodniu zwłoki wykonywanie nowych ćwiczeń zostaje zawieszone, a student może pozostać na terenie Pracowni i  opracować zaległe sprawozdanie.
 4.        Jeżeli sprawozdanie nie zostanie przedstawione do oceny to dane ćwiczenie nie jest zaliczone, co w dzienniku IPF zostaje odnotowane jako 0 (zero).
 5.         Tydzień po oddaniu sprawozdania student ma obowiązek skontaktowania się z osobą je oceniającą w celu zaliczenia ćwiczenia lub odebrania sprawozdania do poprawy. W wyjątkowych przypadkach (np. krótkoterminowa nieobecność prowadzącego) czas ten może ulec wydłużeniu za zgodą tutora.
 6.  W przypadku, jeżeli student obecny na zajęciach, nie dopełni zapisanego w punkcie 7. obowiązku ocena wystawiana jest na postawie pierwotnej wersji sprawozdania.
 7. Student ma tydzień na dokonanie poprawy sprawozdania. Czas ten liczony jest od momentu zawiadomienia studenta o konieczności poprawy sprawozdania. Po upływie tego terminu, ocena jest wystawiana na podstawie pierwotnej wersji sprawozdania. W wyjątkowych przypadkach termin poprawy może być wydłużony po uzgodnieniu tego faktu z asystentem prowadzącym ćwiczenie. W przypadku nienaniesienia poprawek student jest zobligowany dostarczyć pierwszą wersję sprawozdania do I PF, aby umożliwić ocenę ćwiczenia na jej podstawie.
 8.      Ocenione sprawozdanie jest archiwizowane w I PF, a ocena odnotowana  w dzienniku Pracowni.
 9.      Studentowi przysługuje prawo odwołania się w sprawie oceny ćwiczenia  do tutora.

§5

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA I OCENA KOŃCOWA

 1.       Okresem zaliczeniowym w I Pracowni Fizycznej jest semestr.
 2.       Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie przez studenta średniej arytmetycznej z cząstkowych ocen za poszczególne ćwiczenia ≥3.0 (bez uwzględnienia spóźnień). Cząstkowe oceny za niezaliczone ćwiczenia liczone są jako 0 (zero).
 3.       Ocena końcowa z I Pracowni Fizycznej jest średnią arytmetyczną z cząstkowych ocen za poszczególne ćwiczenia (z uwzględnieniem spóźnień), zaokrągloną do 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0.  Cząstkowe oceny za niezaliczone ćwiczenia liczone są jako 0 (zero). Jeżeli tak liczona średnia jest niższa niż 3.0, a spełniony jest punkt 2. niniejszego paragrafu to student uzyskuje zaliczenie na ocenę dostateczny (3.0).
 4.       Wszystkie przypadki nie uwzględnione w ustalonych powyżej regułach, lub wątpliwości mogące wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Kierownik I PF lub osoba przez niego upoważniona.

 

 

 

Kraków, 19.02.2020